Våra tjänster

Miljötillstånd

Envigo kan hjälpa till med allt från att ansöka om miljötillstånd för ny verksamhet eller förlängning av befintliga tillstånd till planering av efterbehandling av verksamhetsområden efter avslutad drift.

Att söka ett miljötillstånd är idag ett mycket omfattande arbete. I de flesta fall krävs hjälp med detta. Envigo har personal utbildad inom miljö och erfarenhet av ansökningsprocessen.

Vilka verksamheter som klassas som miljöfarliga definieras i 9 kap. 1 paragraf miljöbalken. Sammanfattningsvis avses all användning av mark, byggnader eller anläggningar som kan ge upphov till utsläpp till mark eller vatten eller till andra störningar för människor eller miljö.

Hela processen för ett projekt som kräver miljötillstånd (från förstudie till avslutat genomförande) tar i genomsnitt mellan två och tre år beroende på vilken typ av ärende eller mål det är frågan om samt om ärendet/målet överklagas eller inte.

Vår process, en helhetslösning

Vi på Envigo tar hand om alla delar i processen åt dig, från uppstart av projekt tills det att beslut erhålls från länsstyrelse eller mark- och miljödomstol.

01.

Samrådsprocessen
Envigo tar fram samrådsunderlag och bjuder in till samråd både vad gäller länsstyrelse och kommun samt närboende och särskilt berörda. Vi leder samråden och sammanfattar sedan allt i en samrådsredogörelse.

02.

Ansökan och MKB
Envigo arbetar fram ansökningshandlingarna åt dig och ser till att allt som bör innefattas i handlingarna finns med. Utöver den information som vi inhämtar och tar fram kan det finnas krav från myndigheter att övriga utredningar ska finnas med (exempelvis buller- och naturvärdesinventering) i det slutliga ansökningsmaterialet. I dessa fall beställer och administrerar Envigo det åt dig.

03.

Kompletteringar/yttranden
I många fall inkommer kompletteringar och/eller yttranden. Envigo besvarar dessa åt dig.

04.

Beslut
Envigo ser över beslutet tillsammans med beställaren.

Övriga tjänster inom miljöområdet

Vid drift av verksamhet som regleras enligt miljöbalken finns det en mängd krav på verksamhetsutövaren och många steg som måste fungera för att minska risken för påverkan på människors hälsa eller miljön. Detta kan vara krav på mätningar, provtagning eller rapportering.

Mycket av detta kräver specialistkunskaper eller att löpande sätta sig in i och följa förändringar i lagstiftning och regleringar. Envigo erbjuder tjänster som innefattar bland annat miljörapportering, utformning av kontrollprogram, periodisk besiktning, provtagning samt myndighetskontakt, så att kunden kan ägna sig åt sin huvudverksamhet.

Kontrollprogram

Om verksamheten kräver tillstånd enligt miljöbalken ska också ett kontrollprogram, godkänt av tillsynsmyndigheten, finnas. Programmet ska vara av en sådan omfattning att det visar att villkor enligt tillstånd uppfylls och ligga till grund för verksamhetens mätningar och provtagningar samt administration av resultat.

Provtagning

För att vara medveten om sin verksamhets miljöpåverkan kan det i många fall vara nödvändigt med vattenprovtagning. Envigo kan hjälpa er med detta!

Miljörapport

De företag som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska varje år, senast den 31/3, lämna in en miljörapport bestående av flera olika delar. För att underlätta och säkerställa att inlämnandet sker i tid kan vi på Envigo hjälpa er att ta fram er miljörapport.

Periodisk besiktning

Företag som bedriver miljöfarlig verksamhet ska genomföra en teknisk genomgång och granskning ur miljösynpunkt. Syftet är att under besiktningen hjälpa verksamhetsutövaren att hitta brister och möjliga förbättringsåtgärder i sin verksamhet.

Vill du veta mer om våra tjänster?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig!

Genom att kontakta oss via formuläret eller e-post väljer du att lämna in personuppgifter till Envigo AB. Dessa uppgifter använder vi för att på bästa sätt kunna hantera och svara på din förfrågan. Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig samt begära att vi korrigerar eller raderar vissa eller samtliga uppgifter. Har du frågor kring hanteringen av personuppgifter får du gärna kontakta oss via telefon 011-10 19 09 eller på info@envigo.se. Läs mer om vår sekretesspolicy här.